Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: voorwaarden toepassing
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten tussen Praktijk Practique/Veerle Degrieck en haar opdrachtgevers voor het geven van advies, het uitvoeren van administratief werk en/of over de uitvoer van trainingen, workshops, opleidingen, begeleiding of andere activiteiten die een bijdrage leveren aan persoonlijke en/of professionele groei.

1.2 In de hierop volgende tekst draagt de naam “Praktijk Practique/Veerle Degrieck” de volgende betekenis: Praktijk Practique/Veerle Degrieck en de voor de uitvoer van overeengekomen opdrachten door deze organisatie ingeschakelde derden”.

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Praktijk Practique/Veerle Degrieck deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

1.4 Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Gent. 

Artikel 2: offertes en overeenkomsten
2.1 Alle door Praktijk Practique/Veerle Degrieck gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Praktijk Practique/Veerle Degrieck is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging schriftelijk aan Praktijk Practique/Veerle Degrieck is bevestigd en de opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of (als die termijn korter is) minimaal 48 uur vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

2.2 Prijzen in offertes zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

2.3 Naast de voorwaarde in artikel 2.1 is er sprake van een overeenkomst wanneer de opdrachtgever aan Praktijk Practique/Veerle Degrieck een schriftelijke opdracht verstrekt voor het geven van advies, het uitvoeren van administratief werk en/of het opleiden, trainen of begeleiden van één of meer deelnemers. Zo’n schriftelijke opdracht kent verschillende verschijningsvormen, waaronder een getekende offerte, een getekend contract, een brief, een e-mail of een ingevuld inschrijvings- of aanmeldingsformulier van Praktijk Practique/Veerle Degrieck. Het is ook mogelijk dat Praktijk Practique/Veerle Degrieck in overleg met de opdrachtgever een brief stuurt om een mondelinge opdracht te bevestigen.

2.4 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Praktijk Practique/Veerle Degrieck een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Praktijk Practique/Veerle Degrieck op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel, in overleg, een nieuwe termijn stellen waarbinnen de Praktijk Practique/Veerle Degrieck overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

2.5 Als Praktijk Practique/Veerle Degrieck de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Praktijk Practique/Veerle Degrieck aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde. 

Artikel 3: rechten en plichten
3.1 Bij elke overeenkomst tussen Praktijk Practique/Veerle Degrieck en haar opdrachtgever verplicht zich ertoe Praktijk Practique/Veerle Degrieck de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de opdrachtgever van Praktijk Practique/Veerle Degrieck kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt.

3.2 Met elke overeenkomst betreffende het geven van advies en/of het opleiden, trainen of begeleiden van één of meer deelnemers tussen Praktijk Practique/Veerle Degrieck en haar opdrachtgever accepteert Praktijk Practique/Veerle Degrieck inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich dat Praktijk Practique/Veerle Degrieck zich als leverancier niettemin tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is.

3.3 Praktijk Practique/Veerle Degrieck heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van een met Praktijk Practique/Veerle Degrieck gesloten overeenkomst. Praktijk Practique/Veerle Degrieck verplicht zich hierbij om deze derden met de hoogst mogelijke zorg te selecteren om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.

3.4 Als één van de in een overeenkomst betrokken partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort schietende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

3.5 Als Praktijk Practique/Veerle Degrieck voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de opdrachtgever of deelnemer(s), is Praktijk Practique/Veerle Degrieck van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de opdrachtgever of deelnemer(s) nalaten om de benodigde informatie of medewerking tijdig en gedegen te verlenen.

3.6 Als de met Praktijk Practique/Veerle Degrieck gesloten overeenkomst betrekking heeft op het herhaaldelijk leveren van eenzelfde prestatie bij de opdrachtgever, is de met Praktijk Practique/Veerle Degrieck gesloten overeenkomst van kracht voor de duur van één jaar, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Zo’n overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van een jaar. Iedere partij kan drie maanden voor deze verlenging de overeenkomst schriftelijk opzeggen, waarbij partijen op grond van een dergelijke opzegging wederzijds niet tot een schadevergoeding verplicht zijn. 

Artikel 4: doorgang, plaatsing, toelating en vervanging van deelnemer(s)
4.1 Trainingen, workshops, opleidingen of andere activiteiten gaan alleen door als het minimaal aantal deelnemers aanwezig zijn, zoals overeengekomen met de opdrachtgever. Als er onvoldoende deelnemers zijn, bespreekt Praktijk Practique/Veerle Degrieck mogelijke alternatieven met de opdrachtgever of deelnemer.

4.2 Praktijk Practique/Veerle Degrieck plaatst deelnemers in een bepaalde training, workshop, opleiding of andere karakteristieke activiteit van Praktijk Practique/Veerle Degrieck in de volgorde waarin de aanmelding heeft plaatsgevonden.

4.3 Een deelnemer kan zich in overleg met Praktijk Practique/Veerle Degrieck en de organisatie waar deze persoon toe behoort laten vervangen door een andere deelnemer als de wijziging tenminste 48 uur voor aanvang van de start van de training, workshop, opleiding of andere karakteristieke activiteit van Praktijk Practique/Veerle Degrieck schriftelijk aan Praktijk Practique/Veerle Degrieck is doorgegeven. 

Artikel 5: verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van programma’s
5.1 Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van de overeenkomst met Praktijk Practique/Veerle Degrieck kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

5.2 Als een deelnemer zonder tijdige schriftelijke kennisgeving om wat voor reden dan ook niet deelneemt aan een programma op de datum waarop de deelnemer geplaatst is, is er geen sprake van verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging en blijven de oorspronkelijke financiële afspraken tussen Praktijk Practique/Veerle Degrieck en haar opdrachtgever van kracht.

5.3 In het geval van lopende of open programma’s is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot zes weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

5.4 Voor verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging tussen vier en zes weken voor aanvang berekent Praktijk Practique/Veerle Degrieck een bedrag van 75% van het de overeengekomen kosten aan de opdrachtgever door. De overige kosten komen met de verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging tussen vier en zes weken voor aanvang te vervallen.

5.5 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen kosten aan te Praktijk Practique/Veerle Degrieck vergoeden.

5.6 Bij verplaatsing binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht om 50% van de overeengekomen kosten aan Praktijk Practique/Veerle Degrieck te vergoeden voor de oorspronkelijk besproken data. 

Artikel 6: verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van maatwerk
6.1 In het geval van trainingen, workshops of andere karakteristieke activiteiten van Praktijk Practique/Veerle Degrieck die Praktijk Practique/Veerle Degrieck voor de opdrachtgever op maat heeft gemaakt is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

6.2 Als de opdrachtgever binnen acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst een door Praktijk Practique/Veerle Degrieck op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde opleiding, training of workshop of andere karakteristieke activiteit verplaatst, annuleert, ontbindt of opzegt, brengt Praktijk Practique/Veerle Degrieck naast een bedrag van € 250,= administratiekosten, de door Praktijk Practique/Veerle Degrieck gemaakte en schriftelijk te specificeren ontwikkel- en uitvoeringskosten in rekening bij de opdrachtgever.

6.3 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de afgesproken kosten (omvattende: ontwikkelkosten, cursusgeld en eventuele locatiekosten) aan Praktijk Practique/Veerle Degrieck te vergoeden. 

Artikel 7: verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van begeleidingstrajecten en operationele ondersteuning
7.1 Bij annulering of verplaatsing door de opdrachtgever begeleidingstrajecten en/of operationele ondersteuning binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten.

7.2 De opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Praktijk Practique/Veerle Degrieck 

Artikel 8: overmacht
8.1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.

8.2 Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de andere partij het recht de overeenkomst middels een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

8.3 Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk. 

Artikel 9: honorarium & betalingsvoorwaarden
9.1 Het honorarium van Praktijk Practique/Veerle Degrieck bestaat tenzij anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per, door Praktijk Practique/Veerle Degrieck gewerkte tijdseenheid.

9.2 Alle door Praktijk Practique/Veerle Degrieck opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

9.3 Alle door Praktijk Practique/Veerle Degrieck opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt, daaronder vallen tevens declaraties van ingeschakelde derden.

9.4 Betalingen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum verricht zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijk vastgestelde vertragingsrente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

9.5 Binnen bepaalde omstandigheden (waaronder het ontwikkelen van maatwerk, het voorzien van bijzondere faciliteiten en het bedienen van een afwijkende omvang van groepen) kan in Praktijk Practique/Veerle Degrieck overleg met de opdrachtgever voor aanvang van haar werkzaamheden een betalingsvoorschot of daarmee gelijk te stellen zekerheid verlangen.

9.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen.

9.7 Indien op verzoek van de opdrachtgever door Praktijk Practique/Veerle Degrieck zo nodig specialistische werkzaamheden in onderaanneming of aan derden moeten worden uitbesteed is er evenwel sprake van mogelijk afwijkende tarieven. In voorkomend geval worden daarover vooraf aparte afspraken gemaakt tussen partijen.

9.8 Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens Praktijk Practique/Veerle Degrieck hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.

Artikel 10: intellectuele eigendom en auteursrechten
10.1 De bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer door aan de opdrachtgever verstrekte stukken, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden bij de uitvoer van de overeengekomen opdracht en mogen niet worden vermenigvuldigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.

10.2 Indien auteursrechten of rechten van intellectueel eigendom berusten op stukken die gebruikt worden bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer van door Praktijk Practique/Veerle Degrieck aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten, is en blijft Praktijk Practique/Veerle Degrieck voor, tijdens en na de opdracht (behoudens licenties van derden) houder of eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever krijgt alleen een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. 

Artikel 11: aansprakelijkheid
11.1 Praktijk Practique/Veerle Degrieck is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Praktijk Practique/Veerle Degrieck en haar medewerkers.

11.2 Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan Praktijk Practique/Veerle Degrieck in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die deelnemers claimen te hebben opgelopen tijdens projecten die Praktijk Practique/Veerle Degrieck bij de opdrachtgever verricht heeft, valt onder deze clausule.

11.3 Wanneer Praktijk Practique/Veerle Degrieck is gehouden aan vergoeding van door de opdrachtgever geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht.

11.4 De totale vergoeding van Praktijk Practique/Veerle Degrieck aan haar opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan € 10.000,=. 

Artikel 12: geheimhouding van vertrouwelijke informatie
12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.

12.2 Als Praktijk Practique/Veerle Degrieck op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als Praktijk Practique/Veerle Degrieck zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is niet Praktijk Practique/Veerle Degrieck gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan. 

Artikel 14: persoonsgegevens
14.1 Tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben verleent de opdrachtgever Praktijk Practique/Veerle Degrieck bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van deelnemers in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. Praktijk Practique/Veerle Degrieck beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften; benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

Zie ook ons Privacybeleid